มาทำความรู้จักกับวีซ่ากันดีกว่า

มาทำความรู้จักกับวีซ่ากันดีกว่า

หลาย ๆ คนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าวีซ่านั้นคืออะไร และใช้ทำในการทำอะไรเรามาทำความรู้จักกับวีซ่าเพื่อเป็นความรู้สำหรับหลาย ๆ คนกันเลยดีกว่า

ความหมายของวีซ่า

วีซ่า (Visa) คือ เอกสารที่ประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะออกให้บุคคลที่ได้รับการพิจารณาให้สามารถเข้าประเทศผู้ออกตรวจลงตราได้ ภายในระยะเวลาหรือจุดประสงค์ที่บุคคลนั้น ๆ ยื่นคำร้องขอไว้ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขณะเข้าประเทศที่ได้ยื่นขอวีซ่าไว้ โดยปกติแล้วนั้นจะมีการประทับตราหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบสติกเกอร์ หรือ ตราประทับ หรืออาจอยู่ในรูปแบบที่ไม่ได้ประทับลงในหนังสือเดินทาง ซึ่งปัจจุบันบางประเทศมีการลงตราประทับแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปแล้ววีซ่าจะไม่ให้สิทธิต่าง ๆ กับผู้ที่ได้รับวีซ่ามากนักรวมถึงการได้รับวีซ่านั้นไม่ได้เป็นการรับประกันว่าผู้ที่ได้รับจะสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ได้เสมอไปและวีซ่าดังกล่าวนี้สามารถถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้นอกจากนี้ผู้มีวีซ่าอาจถูกตรวจสุขภาพเพิ่มเติมหรือตรวจสอบประวัติในช่วงก่อนเข้าประเทศนั้น ๆ ด้วย โดยสรุปแล้ววีซ่า (ในความหมายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ก็คือ เอกสารสำคัญในการขออนุญาตเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเขตปกครองเขตใดเขตหนึ่งโดยคนที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ๆ ในบางประเทศ ผู้ที่เป็นประชากร หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะต้องขอวีซ่า ประเภท Exit Visa เพื่อขออนุญาตก่อนที่จะออกจากประเทศนั้น ๆ ด้วย

วีซ่ามีกี่ประเภท

ประเภทของวีซ่า ในหลาย ๆ ประเทศจะมีวีซ่าหลากหลายประเภท โดยจะแบ่งได้ดังนี้

1.Transit Visa (วีซ่าเปลี่ยนเครื่อง) ปกติจะมีอายุประมาณ 5 วัน เพื่อเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่เป็นจุดหมาย

2.Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว) เพื่อจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวหรือสันทนาการ โดยไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจมาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง

3.Business Visa (วีซ่าธุรกิจ) เป็น Visa ที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการค้าในประเทศนั้น ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ซึ่ง Visa ประเภทนี้ในบางประเทศจะมีการรวมเอาการจ้างงานอย่างถาวรไว้ด้วย

4.Temporary Worker Visa (วีซ่าทำงาน ชั่วคราว) เพื่อยืนยันการได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้น ๆ ได้ โดยส่วนใหญ่ Visa ชนิดนี้ ขอได้ค่อนข้างยาก และมีช่วงเวลาการได้รับอนุญาตที่ยาวกว่า Visa ธุรกิจ

5.On-Arrival Visa (วีซ่าที่ได้รับเมื่อเดินทางถึงสนามบินที่เป็นจุดหมายการเดินทาง) Visa ชนิดนี้ จะได้รับตรงจุดตรวจคนเข้าเมือง

6.Spousal Visa หรือ Partner Visa (วีซ่าแต่งงาน) อนุญาตให้คู่แต่งงาน(เพศชายหรือหญิงก็ตาม) ที่เป็นคู่ชีวิตของประชากรของประเทศนั้น ๆ สามารถเดินทางมาอยู่ด้วยกันได้

7.Student Visa (วีซ่านักเรียน) อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าชนิดนี้สามารถทำการเรียนในประเทศที่ได้รับวีซ่านักเรียนได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดแต่บางประเทศก็ใช้วีซ่าท่องเที่ยวแทนวีซ่าชนิดนี้

8.Working Holiday Visa (วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน) เป็น วีซ่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญคือ สามารถท่องเที่ยวและทำงานเพื่อหาประสบการณ์ภายในเงื่อนไขที่กำหนดได้วีซ่าประเภทนี้ โดยส่วนใหญ่มักเปิดโอกาสให้กับบุคคลในวัยเรียนและวัยทำงานที่มีอายุไม่เกินกว่า 30 ปี

9.Diplomatic Visa (วีซ่าทูต) เป็นวีซ่าที่ออกให้กับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูต

10.Jounalist Visa วีซ่าสำหรับนักเขียนหรือนักข่าวจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ

11.Immigration Visa เป็นวีซ่าอนุมัติให้กับผู้ที่ต้องการอพยพไปตั้งถิ่นฐาน ซึ่งกฎเกณฑ์และเงื่อนไขขึ้นอยู่กับประเทศนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด

12.Pensioner Visa (Retirement Visa) ออกให้ในบางประเทศสำหรับผู้ที่แสดงให้เห็นว่ามีรายได้ในต่างประเทศที่เพียงพอ และไม่มีความประสงค์ที่จะทำงานแล้ว โดยส่วนใหญ่ มักมีการจำกัดอายุด้วย

13.Electronics Visa เป็นระบบวีซ่าที่ใช้การบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับหมายเลขหนังสือเดินทางบาร์โค๊ด โดยจะไม่มีป้ายหรือสติ๊กเกอร์ติดลงในหนังสือเดินทาง